เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
การเลือกตั้งเทศบาลเมืองกระบี่
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศบาลเมืองกระบี่ 2564

ผลการนับคะแนน
การเลือกตั้งนายกเทศบาลเมืองกระบี่
2564
( อย่างไม่เป็นทางการ )
( อัพเดทข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 เมษายน 2564, เวลา 16:28 น. เวลาประเทศไทย )
คะแนนรวมทุกเขตการเลือกตั้ง
พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ
ผู้สมัครหมายเลข 1
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ผู้สมัครหมายเลข 2
ผู้มีสิทธิทั้งหมด
21,752 คน
ผู้มาใช้สิทธิ
13,098 คน
บัตรดี
12,203 คน
บัตรเสีย
347 คน
บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด
548 คน
เขต 1 เขต 2 เขต 3 คะแนนรวม
พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ 2,860 2,423 2,569 7,852
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน 1,320 1,233 1,798 4,351